Budżetowanie

Aplikacja do nadzoru nad wykonaniem budżetu

W urzędzie krąży wiele zaangażowań, umów i faktur. Warto wyposażyć urząd w narzędzie umożliwiające elektroniczną obsługę dokumentów budżetowych.

Rejestracja zadań bezpośrednio przez pracowników

Po zatwierdzeniu budżetu każdy pracownik rejestruje swoje zadania budżetowe. W efekcie budżet całego urzędu jest dzielony budżety poszczególnych pracowników, którzy odpowiadają za ich realizację.

Wykonanie budżetu aktualizowane na bieżąco

Bezpośrednia rejestracja zaangażowań i faktur przez pracownika sprawia, że pracownik bez pomocy księgowego uzyskuje szczegółową informacją o aktualnym stan rozliczenia budżetu.

Elektroniczna akceptacja zaangażowań

Kiedy dodajesz nowe zaangażowanie aplikacja pilnuje, aby nie został przekroczony limit dostępnych środków . Dalej zaangażowania są procedowane według przyjętego schematu akceptacji formalnej.

Pod kontrolą faktury i umowy

Wykonanie budżetu oznacza również zatwierdzanie faktur i umów. Faktury i umowy są opisywane przez pracowników i elektronicznie przekazywane do akceptacji. Dodatkowo cała dokumentacja dot. poszczególnych zadań jest gromadzona wokół tych zadań.

Łączna prezentacja budżetu dla zarządu gminy

Zarząd oraz kierownicy komórek organizacyjnych mają wgląd w sumaryczny widok budżetu. Dodatkowo mogą przeglądać budżet w widoku poszczególnych pracowników.

Podsumowując, aplikacja Budżetowanie, to wygodne narzędzie raportujące wykonanie budżetu oraz gromadzące dokumenty budżetowe

Cennik aplikacji Budżetowanie

Gmina wiejska
Gmina miejsko-wiejska
Gmina miejska
Starostwo powiatowe
2000
2500
3000
3000
opłata roczna

Specyfikacja aplikacji Budżetowanie

Budżetowanie zadań
Tworzenie zadań budżetowych w tym wieloletnich przez pracowników odpowiedzialnych za ich realizację
Automatyczne łączenie budżetów zadaniowych pracowników w budżet całego urzędu
Korekty budżetu w ślad za zmianą WPF i bieżących korekt budżetu urzędu
Kontrola zadań budżetowych
Informacja o zadaniach i stopniu ich realizacji na poziomie pracownika, wydziału i całego urzędu
Bieżąca kontrola nad realizacją zadań budżetowych przez zwierzchnika i pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań
Zaangażowania środków
Tworzenie zaangażowań środków dla realizowanych zadań w tym na lata przyszłe
Elektroniczne procedowanie i akceptacja zaangażowań według ścieżki przyjętej w urzędzie
Rejestracja umów i faktur
Tworzenie powiązania pomiędzy zadaniem a umową dotyczącą tego zadania
Tworzenie powiązania faktur z zaangażowaniami środkami
Możliwość utworzenia automatycznego rejestru umów i faktur zawieranych przez urząd i prezentacja ich na BIP